yellow

[ˈjeləʊ] [ˈjeloʊ]

adj. 黄的,黄色的;黄色人种的,黄皮肤的;<非正式>胆怯的;(新闻报道)夸张失实的,耸人听闻的;黄色危险警报的;嫉妒的,猜疑的

n. 黄色,黄颜料;黄色衣服,黄色衣料;(运动或比赛中的)黄色球,黄色物(尤指斯诺克的黄球);黄蛾(或黄蝴蝶);(植物的)黄化病

v. (使)变黄

[ 复数:yellows 第三人称单数:yellows 现在分词:yellowing 过去式:yellowed 过去分词:yellowed 比较级:yellower 或:moreyellow 最高级:yellowest 或:mostyellow]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-22 12:26:11 2023-03-22 11:59:28 2023-03-22 11:38:59 2023-03-22 13:06:23 2023-03-22 12:08:07 2023-03-22 11:06:17 2023-03-22 11:42:51 2023-03-22 12:17:40 2023-03-22 12:56:37 2023-03-22 12:23:00 2023-03-22 12:43:59 2023-03-22 12:31:20 2023-03-22 11:55:20 2023-03-22 13:26:14 2023-03-22 13:12:00 2023-03-22 11:44:28 2023-03-22 12:29:16 2023-03-22 12:14:36 2023-03-22 13:05:06 2023-03-22 11:38:17